Tilleggsvilkår for anvendelse av tvang i psykisk helsevern

I møte med utfordrende situasjoner knyttet til psykisk helsevern, er det nødvendig med klare retningslinjer og vilkår for bruk av tvangsmidler. Utformingen av tilleggsvilkår for bruk av tvang er et avgjørende skritt i å sikre at pasienters rettigheter og behov ivaretas på en forsvarlig måte.

Behandlingsvilkåret:

Innføringen av behandlingsvilkåret markerer et viktig skritt mot å sikre at tvangsmidler kun anvendes når det er absolutt nødvendig for pasientens behandling og bedring. Under dette vilkåret er det to alternative scenarier som kan rettferdiggjøre bruken av tvang:

Forbedringsalternativet: Dette alternativet fokuserer på behovet for tvungent vern for å sikre at pasienten ikke mister muligheten til å oppnå bedring eller bli frisk. Det er essensielt å forhindre tilbakefall eller stagnasjon i pasientens tilstand.

Forverringsalternativet: I dette tilfellet er tvungent vern nødvendig for å hindre en vesentlig forverring av pasientens psykiske tilstand innen kort tid. Dette alternativet tar hensyn til akutte behov og utfordringer som krever umiddelbar intervensjon.

Farevilkåret:

Farevilkåret utgjør et ytterligere lag av beskyttelse, hvor bruken av tvangsmidler er begrunnet i behovet for å forhindre betydelig fare, enten for pasienten selv eller for andre i omgivelsene. Under dette vilkåret identifiseres to mulige scenarier:

Nærliggende fare for eget liv eller helse: Dette aspektet er knyttet til situasjoner der pasienten utgjør en umiddelbar og alvorlig trussel mot sitt eget liv eller fysiske velvære.

Nærliggende fare for andres liv og helse: Her rettes oppmerksomheten mot potensielle trusler pasienten kan utgjøre for andre i sin omgangskrets eller i samfunnet generelt.

Frivillig behandling som premiss:

En sentral premiss for anvendelse av tvangsmidler er at pasienten først skal tilbys frivillig behandling. Dersom frivillig behandling ikke lykkes eller anses som nytteløst, kan vedtak om bruk av tvang vurderes. Dette understreker viktigheten av å prioritere pasientens autonomi og samtykke så langt det er mulig.

Helhetsvurdering:

Selv om de nødvendige vilkårene er oppfylt, må enhver beslutning om tvangsinnleggelse foretas etter en grundig helhetsvurdering. Denne vurderingen tar hensyn til pasientens beste, samtidig som den tar hensyn til eventuelle risikoer og behov for beskyttelse av andre. Det er et balansespill mellom pasientens rettigheter og behov og samfunnets behov for sikkerhet.

I sammenheng med bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er det av avgjørende betydning å ha et tydelig rammeverk som sikrer at pasienters rettigheter og behov prioriteres og respekteres. Gjennom en grundig forståelse av tilleggsvilkårene og en nøye vurdering av hver enkelt situasjon, kan institusjoner sikre at tvangsmidler anvendes på en rettferdig og forsvarlig måte.

Kilde: Psykisk helsevern – tvungent – Helsenorge