Valgjuss

valg, lov og valg, regler valg, rett og lov og valg, Advokater på Helgeland, Advokat Christian Wulff HAnsen i Mosjøen, Hvordan anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Valgloven i Norge utgjør selve ryggraden i vårt demokratiske system. Den er utformet for å sikre at alle borgere kan utøve sin grunnleggende rettighet til å velge representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjennom frie, direkte og hemmelige valg.

Stemmerett

Valgloven fastsetter klare bestemmelser om hvem som har rett til å delta i valgprosessen. Dersom du er norsk statsborger og fylt 18 år eller eldre, eller vil fylle 18 år i løpet av valgåret, har du stemmerett. Denne rettigheten er grunnleggende for vårt demokrati, og den sikrer at din stemme blir hørt.

I tillegg har personer som har vært folkeregistrert som bosatt i landet de siste tre årene, også rett til å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dette inkluderende tiltaket er en viktig del av vårt demokratiske system, og det sørger for at flere borgere kan delta i den politiske prosessen.

Valgbarhet og valgprosess

Valgloven går også i dybden når det gjelder hvem som kan velges som representanter og hvordan valget skal gjennomføres. Sentrale bestemmelser om valgbarhet finner du i kapittel 3 av loven. Dette kapitlet fastsetter reglene for hvem som kan velges som representanter og hvem som har plikt til å akseptere valget hvis de blir valgt.

Videre, i kapittel 8 og 9, finner du detaljer om prosessen med forhåndsstemming og selve valgdagen. Forhåndsstemming gir velgerne muligheten til å avgi stemmen sin i perioden fra 10. august frem til siste fredag før valgdagen. Dette fleksible systemet sørger for at så mange som mulig kan delta i valget. Interessant nok, er valgdagen alltid en mandag, noe som gir de fleste muligheten til å delta da mandager ofte er fridager.

Valgfusk og straffeloven

For å beskytte integriteten til valgene og sikre at de forblir frie, har også Straffeloven bestemmelser som omhandler valgfusk. Dette inkluderer forbrytelser som kjøp eller salg av stemmer, stemmegivning uten rett til å stemme, og forsøk på å påvirke valgresultatet ved å manipulere opptellingen av stemmer. Disse bestemmelsene er essensielle for å bevare tilliten til valgsystemet og sikre rettferdige og frie valg.

Den nye valgloven

Det er også viktig å være oppmerksom på at Norge snart vil ta i bruk en ny valglov, vedtatt av Stortinget i juni 2023. Selv om den ennå ikke er trådt i kraft, er målet å implementere den før stortingsvalget i 2025. Den nye loven har som mål å være mer moderne og tilpasset dagens tid. Den vil inneholde enklere språk for bedre forståelse og ta hensyn til den teknologiske utviklingen de siste to tiårene.