Statsråd 31. mars 2023

avslutte prosessfullmektig, juridisk representasjon, tillit i rettssystemet, avslutte juridisk forhold, kommunikasjon med retten, prosessfullmektig etikk, interessekonflikt, profesjonelle årsaker, juridisk oppsigelse, formell oppsigelse, rettslig representasjonsendring, prosessfullmektig honorar, refusjon av advokatkostnader, overføring av saksdokumenter, finne ny prosessfullmektig, juridisk rådgivning, rettssak representasjon, klient og advokat forhold, juridisk veiledning, endre advokat, juridisk kontrakt, rettssak prosedyre, juridisk dokumentasjon, advokatbytte, juridisk bistand, rettigheter i rettssaken, juridisk forpliktelse, advokat og klient kommunikasjon, juridisk avtale, avslutte juridisk tjeneste.

Endringer i lovverket kan virke kjedelig og uinteressant, men det kan faktisk ha stor betydning for både næringslivet og enkeltindivider. I statsråd 31. mars 2023 ble det vedtatt to lover som vil påvirke forskjellige områder av samfunnet.

Den første loven, lov 31. mars 2023 nr. 4 om endringer i verdipapirhandelloven mv., vil påvirke finansnæringen og investeringsmulighetene for små og mellomstore bedrifter. Loven gjør endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre SMB-vekstmarkedsforordningen, som vil gjelde som norsk lov. Endringene vil omfatte utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på et SMB-vekstmarked i Norge, og det vil gjøres unntak fra hovedregelen for utstedere når det gjelder innsidelister. Videre vil SMB-vekstmarkedsforordningen bli en endringsforordning til prospektforordningen.

Den andre loven, lov 31. mars 2023 nr. 5 om endringer i vergemålsloven mv., vil påvirke personer som har verge og deres rett til selvbestemmelse. Loven vil tydeliggjøre at alminnelig vergemål er et frivillig støttetiltak, og at vergen primært skal bistå personen som har verge, slik at han eller hun kan utøve sin rettslige handleevne i tråd med egne ønsker. Loven vil også gjøre endringer som forenkler digital representasjon og bedrer kontrollen med vergens økonomiforvaltning.

Endringene som ble vedtatt i statsråd 31. mars 2023 vil ha stor betydning for både næringslivet og enkeltindivider. De vil påvirke investeringsmulighetene for små og mellomstore bedrifter, samt styrke enkeltpersoners rett til selvbestemmelse. Det er viktig å følge med på slike lovendringer, da de kan ha store konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet som helhet.