Nye lover og forskrifter vedtatt i Statsråd 1. desember 2023

Lovendringer, Arbeidsmiljøloven, Dykkeroperasjoner, Sikkerhetsregelverk, Tilsynsmyndighet, Yrkesdykking, Regelverksendringer, Helhetlig tilsyn, Lovtidend, Statsrådssesjon, Beredskapslovens anvendelse, Svalbard, Juridiske endringer, Lovsanksjon, Forskriftshjemmel, Offisielt frå statsrådet, Delt ikraftsetting, Forskrift om Svalbard, Lovtidend-redaksjonen, Forarbeider til loven, Juridisk oppdatering, Sikkerhetsforbedringer, Nytt lovverk, Endringslover, Lovgivningsarbeid, Norsk arbeidsmiljø, Arbeidsmiljøforhold, Dykkeoperatører, Yrkesdykkerregler, Lovendringsoversikt.

I den siste statsrådssesjonen som ble holdt den 1. desember 2023, ble flere juridiske endringer vedtatt. Disse endringene vil ha konsekvenser for arbeidsmiljøet i Norge, spesielt når det gjelder dykkeroperasjoner og beredskapslovens anvendelse på Svalbard.

Endringer i arbeidsmiljøloven

En av endringene er innføringen av en ny lov som trer i kraft 1. juli 2024. Lov 1. desember 2023 nr. 86 om endringer i arbeidsmiljøloven gir departementet myndighet til å fastsette forskrifter om lovens anvendelse for dykkeroperasjoner. Dette innebærer at det nå blir et enhetlig regelverk for yrkesdykking i Norge, uavhengig av om det utføres langs kysten eller andre steder. Tidligere var denne typen dykking regulert av ulike lover og tilsynsmyndigheter, noe som kunne føre til uklarheter og manglende helhetlig tilsyn. Denne lovendringen tar sikte på å sikre en mer hensiktsmessig og helhetlig tilnærming til sikkerhet for yrkesdykkere.

Delt ikraftsetting av tidligere lovendringer

I tillegg til den nye loven ble det også vedtatt en delt ikraftsetting av tidligere lovendringer som gjelder arbeidsmiljøloven. Spesielt er det verdt å merke seg at endringsloven av 7. mai 2021 nr. 29 om lovens anvendelse for yrkesdykking og losing blir delvis satt i kraft den 1. juli 2024. Dette gjelder spesifikt for dykkeoperasjoner, og det er en fortsettelse av arbeidet med å harmonisere regelverket for yrkesdykking.

Ny forskrift for Svalbard

Statsråd 1. desember 2023 vedtok også en ny forskrift som omhandler beredskapslovens anvendelse for Svalbard. Dessverre er denne forskriften ennå ikke mottatt av Lovtidend-redaksjonen, så kunngjøringen av denne må utsettes til et senere tidspunkt.

For mer detaljert informasjon om disse lovendringene og forskriften for Svalbard, kan du lese den offisielle kunngjøringen fra statsrådet datert 1. desember 2023.

Denne siste statsrådssesjonen markerer viktige skritt mot å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten i Norge, spesielt når det gjelder yrkesdykking og beredskap på Svalbard. Disse endringene er et resultat av grundig vurdering og lovgivningsarbeid og vil forhåpentligvis bidra til å gjøre arbeidslivet tryggere og mer effektivt for alle involverte parter.