Rettsmøte for lukkede dører

Rettsmøte for lukkede dører

Domstolloven § 125 gir retten muligheten til å beslutte at et rettsmøte helt eller delvis skal holdes for lukkede dører i en rekke situasjoner. Men hva betyr egentlig dette, og hvilke konsekvenser har det for de involverte?

Når kan retten beslutte lukkede dører? Retten kan beslutte lukkede dører i flere forskjellige situasjoner. Det kan være når hensynet til statens forhold til en fremmed makt krever det, når hensynet til privatlivets fred eller ærbarhet krever det, når det er frykt for at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning, når en siktet er under 18 år eller fornærmedes ettermæle krever det, når et vitne avhøres anonymt eller i krigstid når hensynet til militære operasjoner eller militære avdelingers sikkerhet krever det.

Særlige grunner i saker etter ekteskapsloven eller barneloven I saker etter ekteskapsloven eller barneloven og i saker mellom ektefeller eller fraskilte om fordeling eller tildeling av formuen, skal rettsmøtet holdes for lukkede dører, med mindre retten av særlige grunner beslutter at saken helt eller delvis føres for åpne dører. Det samme gjelder i tilsvarende saker mellom personer som er eller har vært samboere.

Muntlige forhandlinger om bevisavskjæring Muntlige forhandlinger om bevisavskjæring av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, skal også holdes for lukkede dører.

Hva innebærer lukkede dører? Når retten beslutter lukkede dører, betyr det at offentligheten ikke har adgang til rettsmøtet. Det innebærer at det ikke er tillatt å være til stede i rettssalen under forhandlingene.

Hva er konsekvensene av beslutningen om lukkede dører? Beslutningen om lukkede dører kan ha store konsekvenser for de involverte. Fornærmede og vitner som skulle vitne i åpent rettsmøte vil i stedet måtte forklare seg for dommeren bak lukkede dører. Dette kan oppleves som en stor belastning for mange. Samtidig kan beslutningen om lukkede dører føre til økt tillit til rettsprosessen og beskytte involverte personers privatliv og sikkerhet.