Hvordan anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

valg, lov og valg, regler valg, rett og lov og valg, Advokater på Helgeland, Advokat Christian Wulff HAnsen i Mosjøen, Hvordan anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er den øverste domstolen i Norge og er ankeinstansen for lagmannsrettens avgjørelser. Men hvordan går man egentlig fram dersom man vil anke en dom fra lagmannsretten til Høyesterett?

For det første er det viktig å være klar over at anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett.

Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å være misfornøyd med utfallet av saken, det må være en prinsipiell eller samfunnsmessig viktig sak som gjør at Høyesterett bør behandle den. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling, noe som betyr at partene i saken møter opp i Høyesterett og argumenterer for sine synspunkter.

Høyesteretts ankeutvalg kan imidlertid nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Dette innebærer at man ikke kan anke en avgjørelse fra lagmannsretten kun fordi man er uenig i resultatet.

Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål. Høyesterett er ikke en ny runde i rettssaken, men kun en ankeinstans som skal se på spørsmål av betydning for praksis og lovtolkning.

Det er viktig å merke seg at når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Dette betyr at det kun er mulig å anke lagmannsrettens avgjørelse dersom det er snakk om en domsavgjørelse.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg. Det vil si at partene ikke møter opp i Høyesterett, men at saken behandles skriftlig.

Det er viktig å huske på at anke til Høyesterett er en omfattende og tidkrevende prosess. Det kan ta lang tid før man får svar fra Høyesterett, og det er heller ikke garantert at samtykke til anken blir gitt. Derfor er det viktig å tenke nøye gjennom om det er hensiktsmessig å anke avgjørelsen til Høyesterett.