Tilsynsrådet for advokatvirksomhet: Organisering, ansvarsområde og kontroll

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Organisering av Tilsynsrådet, Oppnevning av Tilsynsrådet, Tilsynsrådets oppgaver, Retningslinjer for Tilsynsrådet, Finansiering av Tilsynsrådet, Bidrag fra advokater, Styrets godtgjørelse, Tilsynsrådets administrasjon, Kontroll av advokatvirksomhet, Forvaltningsloven og Tilsynsrådet, Offentleglova og Tilsynsrådet, Saksbehandlingsfrist for advokatbevilling, Rettshjelp innen bestemte områder, Erklæring om rett til å drive rettshjelpsvirksomhet, Bidragets størrelse, Redusert bidrag for kortvarig virksomhet, Avkastning av Tilsynsrådets midler, Kontroll av sikkerhetsstillelse, Tilsynsrådets revisors kompetanse, Bokettersyn av advokatvirksomhet, Rapportering av forhold vedrørende advokatens virksomhet, Samarbeid med Advokatbevillingsnemnden, Samarbeid med Finanstilsynet, Oppbevaring av klientarkiv, Kontroll av advokaters virksomhet, Nødvendige opplysninger for kontrollen, Taushetsplikt og Tilsynsrådet, Advokatbevillingsnemndens krav på opplysninger, Mistenkelige forhold og meldinger til Tilsynsrådet, Revisorerklæring og bokettersyn, Domstolens rolle ved bostyreroppdrag.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet spiller en viktig rolle i å sikre integriteten og kvaliteten i advokatyrket.

Organisasjon og oppnevning av Tilsynsrådet

Tilsynsrådet består av et styre med tre medlemmer, samt personlige varamedlemmer. Styret ledes av en praktiserende advokat, og de to øvrige styremedlemmene inkluderer en statsautorisert revisor. Disse medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på to år, med mulighet for gjenoppnevnelse i ytterligere to år. Justisdepartementet fastsetter godtgjørelsen til medlemmene og varamedlemmene, som dekkes av Tilsynsrådet. Administrasjonen av Tilsynsrådet er underlagt en egen leder, som er ansvarlig overfor styret, og det er ansatt egne medarbeidere.

Tilsynsrådets oppgaver og retningslinjer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har ansvar for å sikre at advokatvirksomhet drives i samsvar med gjeldende regelverk. Rådet har myndighet til å utarbeide nærmere retningslinjer for sin virksomhet og har ansvar for å følge forvaltningsloven og offentleglova i sin saksbehandling. Rådet behandler blant annet søknader om advokatbevilling og tillatelser til å yte rettshjelp. Det er fastsatt en saksbehandlingsfrist for disse søknadene, og rådet kan også utstede erklæringer om rett til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Finansiering av Tilsynsrådet

Tilsynsrådet finansieres gjennom årlige bidrag fra advokater som utøver advokatvirksomhet i eget navn. Også rettshjelpere som driver rettshjelpvirksomhet i henhold til bestemmelser i domstolloven er pålagt å betale bidrag. Bidragets størrelse fastsettes av Justisdepartementet i samråd med Tilsynsrådets styre. For virksomheter som ikke varer mer enn 6 måneder i løpet av et kalenderår, er bidraget redusert til halvparten. Bidraget må betales innen 30. april hvert år, eller senest ved virksomhetens oppstart. Manglende betaling innen fristen fører til dobbelt bidrag. Tilsynsrådets virksomhet finansieres også gjennom avkastning av rådets midler, og rådet har ansvar for forvaltningen av disse midlene.

Tilsynsrådets kontrollfunksjon

Tilsynsrådet har ulike kontrollfunksjoner for å sikre kvaliteten og etterlevelsen av reglene i advokatvirksomheten. Rådet fører tilsyn med advokaters sikkerhetsstillelse og andre rettshjelperes sikkerhetsstillelse i henhold til domstolloven. Rådet har også myndighet til å kontrollere at advokatvirksomhet drives i samsvar med gjeldende regelverk. Enhver advokat og rettshjelper plikter å gi nødvendige opplysninger for rådets kontrollvirksomhet uten hinder av taushetsplikt.

Tilsynsrådets rapportering og samarbeid

Tilsynsrådet har en viktig rapporteringsplikt. Hvis rådet blir kjent med forhold som kan gi grunnlag for administrative eller strafferettslige tiltak mot en advokat, skal Advokatbevillingsnemnden underrettes. Tilsvarende gjelder hvis rådet blir kjent med forhold vedrørende revisorer som kan føre til slike tiltak, da underrettes Finanstilsynet. Dersom rådet oppdager forhold i en advokats virksomhet som kan gi grunnlag for administrative eller strafferettslige tiltak knyttet til bostyreroppdrag, underrettes vedkommende domstol. Rådet kan også underrette Advokatbevillingsnemnden og Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet hvis det mottar opplysninger som er av betydning for deres oppgaver.

Oppbevaring av klientarkiv

Til slutt vil vi nevne at bestemmelsene i § 7-10 gjelder for oppbevaring av advokatvirksomhetens klientarkiv i tilfeller der en advokat har avviklet sin virksomhet og ikke selv kan oppbevare arkivet på en betryggende måte.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet spiller en viktig rolle i å sikre at advokater og rettshjelpere opprettholder høy standard og kvalitet i sin praksis. Gjennom sin organisering, kontroll og samarbeid med relevante tilsynsorganer bidrar Tilsynsrådet til å opprettholde tillit og rettssikkerhet i advokatyrket.