Hvordan fungerer det med rettsferie?

Hvordan fungerer det med rettsferie?

Rettsferie er en periode på året der rettssystemet i Norge tar pause. Denne perioden er definert i domstolloven § 140 og varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. I denne perioden vil ikke frister for prosesshandlinger løpe, med mindre handlingen er nødvendig for å avverge fraværsavgjørelser.

Hvis en frist begynner å løpe i rettsferien, vil den begynne å løpe igjen når rettsferien er over, med mindre retten beslutter at fristen skal løpe i rettsferien for å sikre en rask behandling av saken eller for å ivareta partenes interesser. Dersom fristen for en handling er satt til en bestemt dato, vil den imidlertid løpe som normalt i rettsferien.

Det er viktig å være oppmerksom på at fristen for å inngi anketilsvar til lagmannsretten eller Høyesterett løper i rettsferiene, da å unnlate å gi anketilsvar ikke fører til noen fraværsavgjørelse. Tilsvarsfristen er vanligvis tre uker for anke over dom, men kan forlenges, og en avledet anke må inngis innen fristen for tilsvar.

Selv om det kan synes å være lite samsvar mellom domstolloven § 140 og tvisteloven § 29-7 tredje ledd, er det viktig å merke seg at en avledet anke er utvilsomt en prosesshandling som er nødvendig for å avverge fraværsavgjørelser, og at fristen for avledet anke derfor løper parallelt med tilsvarsfristen i rettsferiene.

I tilfeller der fristen er av en type som fører til fraværsavgjørelse hvis den ikke overholdes, vil ikke fristen løpe i rettsferiene. Men hvis fristen for en prosesshandling som er nødvendig for å hindre fraværsavgjørelse er fastsatt til en bestemt dato, vil fristen løpe som normalt i rettsferien.

Det er også viktig å merke seg at det skal gis meddelelse til parten hvis retten har besluttet at en frist skal løpe i rettsferien. Dette gir partene mulighet til å vite hva som forventes av dem, og sikrer at prosessen er rettferdig for alle involverte parter.

Eksterne ressurser:

  1. Domstol.no – Rettsferie: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/naermere-om-domstolene/rettsferie/
  2. Lovdata – Domstolloven § 140: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_9#§140