Forholdet mellom advokat og klient

Forholdet mellom advokat og klient

Forholdet mellom en advokat og klienten er preget av et spesielt ansvarsforhold og har strenge regler som må følges. I dette blogginnlegget skal vi se på noen av disse reglene.

Ifølge reglene skal en advokat ikke påta seg oppdrag uten en direkte anmodning fra klienten eller fra en annen advokat på klients vegne. I tillegg må en advokat undersøke identiteten til klienten eller mellommannen før de påtar seg oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon. Advokaten må gi råd til klienten og ivareta hans eller hennes interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.

Det er også viktig å merke seg at en advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den grad klientens interesser tilsier det. En advokat bør heller ikke påta seg et oppdrag når han eller hun mangler den nødvendige kompetansen, med mindre de kan samrå seg med en kvalifisert kollega. En advokat bør heller ikke påta seg nye saker dersom hans eller hennes øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke kan behandles med rimelig hastighet.

Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag, bør klientens samtykke innhentes.

En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker det, med mindre det viser seg at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken eller ikke betaler for arbeidet som er utført.

En advokat har også rett til å nekte å utlevere dokumenter som han eller hun har fått i sin besittelse i forbindelse med et oppdrag så lenge klienten ikke har dekket advokatens tilgodehavende for utlegg og salær i vedkommende sak.

Til slutt skal en advokat frasi seg et oppdrag hvis de får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger, og klienten ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen.

Det er viktig å forstå disse reglene og følge dem for å opprettholde et godt forhold mellom advokaten og klienten og sikre en rettferdig behandling av saker.

Her er noen eksterne linker som kan være nyttige for å lære mer om advokat-klient-forholdet:

  1. https://www.advokatforeningen.no/