Hvordan organisere advokatvirksomhet? En gjennomgang av de ulike organisasjonsformene i henhold til domstolloven

en annen enhet enn enkeltpersonforetak eller advokatselskap, krav til registrering, Tilsynsrådets register, rettigheter og plikter, eierskap i advokatselskap, foretaksnavn for enkeltpersonforetak, selskapsnavn for advokatselskap, begrensninger i advokatvirksomhet fra ikke-advokatselskap, ansatte advokater i foreninger og lag, betydninger i domstolloven og advokatforskriften, tillatelse til alternative organisasjonsformer, unntak fra hovedregelen, enheter som kan utøve advokatvirksomhet.

For å kunne utøve advokatvirksomhet og benytte seg av rettighetene som følger med en advokatbevilling, må man aktivisere denne bevillingen. Dette gjøres ved å sende en melding til Tilsynsrådet om oppstart av advokatvirksomhet. Først når man er registrert som praktiserende advokat i Tilsynsrådets register, har man anledning til å utøve advokatvirksomhet med de rettighetene og pliktene som følger med. Advokatvirksomheten må utøves fra en registrert enhet, og valg av organisasjonsform er en viktig faktor.

Ifølge domstolloven kan advokatvirksomhet kun organiseres og utøves fra enkeltpersonforetak eller advokatselskap, men det finnes enkelte unntak. Dersom virksomheten er organisert som enkeltpersonforetak, må det være en praktiserende advokat som eier foretaket, og advokatens etternavn må fremgå av foretaksnavnet. Advokatselskaper kan kun eies av personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, og andelen i selskapet kan eies av et annet selskap forutsatt at samtlige andeler i det eiende selskapet eies av personer som utøver en vesentlig del av sitt arbeid i det eide selskapets tjeneste.

Det er viktig å merke seg at selskapsnavnet til et advokatselskap skal inneholde ordet “advokat”, og selskapet kan bare drive virksomhet som har en naturlig tilknytning til advokatvirksomheten. Advokatvirksomhet som utøves fra et ikke-advokatselskap representerer et unntak fra hovedregelen om organisering, og forutsetningen for å drive slik advokatvirksomhet fra en slik enhet er at man er ansatt i selskapet og i det vesentlige utfører oppdrag for sin arbeidsgiver eller for andre som tilhører samme konsern.

Ansatte praktiserende advokater i foreninger og lag kan også utøve advokatvirksomhet, men bistanden må i det vesentlige ytes til medlemmene, og bistanden til andre enn medlemmene må være av samme art som den bistanden som ytes til medlemmene. Det er ingen særlige begrensninger i den advokatvirksomheten som ansatte advokater i stat eller kommune kan yte, men det finnes enkelte betydninger i domstolloven og advokatforskriften.

Tilsynsrådet kan i særlige tilfeller tillate at advokatvirksomhet organiseres på andre måter enn det som er nevnt i domstolloven, men det er ikke adgang til å dispensere hva gjelder organisasjonsformene som er nevnt i loven.