Advokatens henvendelser til tredjeparter

Advokatens henvendelser til tredjeparter

Som advokat kan det være nødvendig å innhente opplysninger fra tredjeparter som kan være relevante for en sak. Dette gjelder både når det gjelder vitner og sakkyndige. Imidlertid er det viktig å være klar over reglene som gjelder for slike henvendelser.

Ifølge tvisteloven § 22-2 har en advokat adgang til å henvende seg til enhver tredjemann som kan tenkes å ha opplysninger å gi av betydning for en sak, uansett om vedkommende allerede er oppgitt av motparten som vitne. Dette betyr at en advokat kan kontakte vitner som kan ha informasjon som er relevant for saken.

Imidlertid bør en advokat være forsiktig med å kontakte vitner som har særlig tilknytning til motparten, uten å varsle motpartens advokat på forhånd. Dette skyldes at slike vitner kan ha en interesse i å støtte motparten, og deres forklaring kan dermed være preget av dette.

Når det gjelder sakkyndige, er det vanligvis best å henvende seg til dem gjennom retten i sivile saker. Dette sikrer at retten kan regulere kontakt mellom partene og sakkyndige, og at det ikke oppstår misforståelser eller konflikter. Imidlertid kan en advokat direkte henvende seg til en sakkyndig hvis det er nødvendig og hvis en henvendelse gjennom retten byr på vanskeligheter.

I alle tilfeller må retten og motparten informeres om henvendelsen, og svaret må også meddeles. Dette er viktig for å sikre at begge parter har lik tilgang til informasjonen som er samlet inn.

Det er viktig å følge reglene som gjelder for kontakt med vitner og sakkyndige, for å sikre en rettferdig og transparent prosess. Som advokat vil jeg alltid råde mine klienter til å handle i tråd med disse reglene, samtidig som de jobber for å sikre best mulig utfall for sin sak.

Les mer om tvisteloven og kontakt med vitner og sakkyndige her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_22#§22-2 https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/vitner-i-en-sak/