Rettsavgjørelser og offentlighet: Kan pressen referere fra en rettsavgjørelse?

I rettssaker har pressen en viktig rolle med å formidle informasjon til allmennheten og sikre åpenhet i rettssystemet. Samtidig er det nødvendig å balansere pressens rett til informasjon med hensynet til privatliv og personvern. Et spørsmål som ofte dukker opp, er om pressen kan referere fra en rettsavgjørelse. La oss utforske dette nærmere.

Hovedregelen i Norge er at rettsavgjørelser kan gjengis offentlig så snart de er truffet. Dette prinsippet er nedfelt i domstolloven (§ 124) og sikrer at rettens beslutninger er tilgjengelige for allmennheten.

Imidlertid er det viktige unntak fra denne hovedregelen. Ifølge domstolloven (§ 130) må visse avgjørelser gjengis offentlig i anonymisert form. Dette gjelder spesielt saker som omhandler barneloven og ekteskapsloven, samt saker mellom ektefeller, samboere og fraskilte som omhandler fordeling eller tildeling av formue. I disse tilfellene er det en klar plikt til å beskytte personvernet til de involverte parter.

Det er viktig å merke seg at pressen har rett til å be retten om å omgjøre sin opprinnelige beslutning om offentlig gjengivelse. Dette gir en ekstra grad av kontroll og sikrer at rettssystemet opprettholder en balanse mellom offentlig tilgang til informasjon og hensynet til de involverte parters rettigheter.

Noen ganger kan en rettsavgjørelse få påskriften om at “retten har forbudt offentlig gjengivelse inntil den er meddelt partene, dog ikke lenger enn to uker etter avsigelsen av rettsavgjørelsen.” Dette gir partene tid til å motta beslutningen før den blir gjort offentlig tilgjengelig.