Rettens anledning til å nekte noen adgang

Domstolloven § 132 regulerer adgangen til offentlige rettsmøter og gir retten anledning til å nekte noen adgang til møtene. Ifølge bestemmelsen kan personer under 18 år og personer som opptrer på en måte som er uforenlig med rettens verdighet eller god orden, nektes adgang til offentlige rettsmøter. I tillegg kan personer som er fradømt stemmerett i offentlige anliggender, eller som har fått en frihetsstraff for en straffbar handling i løpet av de siste fem årene, også nektes adgang.

Retten kan også begrense antallet tilhørere for å hindre at rommet blir overfylt. Dette kan være nødvendig for å opprettholde orden og sikkerhet i rettslokalet.

Det er viktig å merke seg at adgangsnekt kun skal brukes i begrensede situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde rettens verdighet og orden. Retten skal også vurdere om det er rimelig å nekte noen adgang til offentlige rettsmøter og gi en begrunnelse for sin beslutning.

Domstolloven § 132 er en viktig bestemmelse for å sikre at offentlige rettsmøter kan holdes på en effektiv og verdig måte. Det bidrar til å opprettholde rettssikkerheten og respekten for domstolens autoritet.