Offentlighet i rettsmøter

Offentlighetsprinsippet er en viktig grunnstein i vårt demokratiske samfunn. Dette prinsippet gjelder også i rettsvesenet. I domstolloven § 124 reguleres spørsmål knyttet til offentlighet i rettsmøter og begrensninger i forhandlingenes offentlighet.

Rettsmøter er som hovedregel offentlige, og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig. Dette betyr at enhver har rett til å være tilstede i rettssalen og følge med på rettens behandling av en sak. Det betyr også at mediene har rett til å dekke saken og gjengi forhandlingene og domsslutningen.

Det finnes imidlertid noen begrensninger i dette prinsippet. Det kan være tilfeller der det er nødvendig å begrense offentligheten av hensyn til personvern, taushetsplikt eller andre tungtveiende grunner. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom det er snakk om en sak som omhandler barn eller sensitive opplysninger om enkeltpersoner.

Dersom det er behov for å begrense offentligheten, skal dette forhandles for lukkede dører. Retten skal gi meddelelse om eventuelle begrensninger i forhandlingenes offentlighet ved åpningen av rettsmøtet eller så snart den har truffet avgjørelse om begrensninger.

Opplesning av domsslutningen foregår alltid offentlig. Dette betyr at når dommen er klar og skal leses opp, så skal dette skje i full offentlighet. Det er imidlertid viktig å være klar over at personopplysninger kan utelates når hensynet til privatlivets fred tilsier det.

Offentlighetsprinsippet er en viktig del av vårt rettssystem og er med på å sikre åpenhet og gjennomsiktighet. Det er viktig å være klar over begrensningene i dette prinsippet og når det kan være behov for å begrense offentligheten i en sak.

Eksterne linker: