Offentlig overføring av lyd og bilde fra et rettsmøte

Domstolloven § 124 a regulerer muligheten for offentlig overføring av lyd og bilde fra et rettsmøte, også kjent som strømming. Bestemmelsen gir domstolen myndighet til å tillate strømming av et rettsmøte så langt det ikke er begrensninger i offentligheten for rettsmøtet og hensynet til personvern eller andre hensyn ikke taler avgjørende imot.

Det er viktig å merke seg at partene har anledning til å uttale seg før retten treffer sin beslutning om strømming, og hvis det er oppnevnt bistandsadvokat i saken, skal også denne få uttale seg om spørsmålet.

I tillegg gjelder personopplysningsloven for domstolens behandling av personopplysninger i forbindelse med strømming etter første ledd. Domstolen kan behandle personopplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med strømming etter første ledd, og dette kan inkludere lagring av opptak av overføringen.

Departementet kan gi forskrift om strømming etter første ledd, inkludert regler om behandling av personopplysninger. Det er derfor viktig for domstolene å følge retningslinjene og være oppmerksomme på personvernhensyn når de vurderer om et rettsmøte skal strømmes offentlig.

Som en ekstern lenke kan vi nevne denne artikkelen fra Lovdata, som gir en grundigere oversikt over domstolloven § 124 a og strømming av rettsmøter: https://lovdata.no/artikkel/str%C3%B8mming-av-rettsm%C3%B8ter–hva-sier-loven