Offentlig gjengivelse av forhandlingene i rettsmøter

Domstolloven § 129 regulerer forbudet mot offentlig gjengivelse av forhandlingene i rettsmøter. I straffesaker er det ikke tillatt å gjengi offentlig noe av forhandlingene i rettsmøtet utenfor hovedforhandlingen, med unntak av saker om tilståelsesdom etter straffeprosessloven § 248. Dette betyr at det kun er tillatt å referere til forhandlingene i selve rettssalen.

Retten kan også ved kjennelse helt eller delvis forby offentlig gjengivelse av forhandlingene i rettsmøte av hensyn til opplysningen eller pådømmelsen av saken, eller når rettsmøtet holdes eller kan holdes for lukkede dører. Dette gjelder spesielt i saker etter ekteskapsloven eller barneloven og i saker mellom ektefeller eller fraskilte om fordeling eller tildeling av formuen. Forhandlingene i slike saker må ikke gjengis offentlig med mindre retten av særlige grunner beslutter at offentlig gjengivelse i anonymisert form helt eller delvis tillates. Tilsvarende regler gjelder også i saker mellom personer som er eller har vært samboere.

Det er viktig å merke seg at referatforbudet etter § 129 gjelder frem til retten beslutter at det skal oppheves. Forbud etter annet ledd bokstav a gjelder aldri lenger enn til dom er avsagt. Forbud etter annet ledd skal oppheves når det antas at grunnen til forbudet ikke lenger er til stede og kan ankes av dem som har vært til stede under forhandlingen.

Det er viktig at offentligheten har tilgang til informasjon om rettsvesenet, men samtidig er det også viktig å beskytte personvern og opplysninger i enkeltsaker. Domstolloven § 129 bidrar til å balansere disse hensynene og sikre at rettssaker blir behandlet på en rettferdig og forsvarlig måte.