Mulighet til å pålegge sikkerhetskontroll i domstolene

Domstolloven § 132 a gir domstolleder mulighet til å pålegge sikkerhetskontroll for personer som søker adgang til domstolens lokaler. Sikkerhetstiltakene er ment å beskytte rettslokaler og personene som befinner seg der.

Sikkerhetskontrollen skal utføres på en måte som ikke medfører unødig ulempe eller skade. Dette innebærer at kontrollen skal være nøye og grundig, men samtidig ikke forstyrre den ordinære driften av domstolen. Det er kun ved samtykke at kroppsvisitasjon kan gjennomføres.

Personer som nekter å la seg kontrollere, eller ikke følger anvisninger gitt under kontrollen, kan nektes adgang til domstolens lokaler. Dette er for å beskytte rettslokaler og personer som befinner seg der. Det er derfor viktig at alle som besøker en rettssal, respekterer sikkerhetsprosedyrene og følger anvisningene fra domstolleder og sikkerhetspersonell.

Domstoladministrasjonen har ansvar for å gi nærmere bestemmelser om gjennomføring og organisering av sikkerhetskontroller i domstolene. Det er også domstoladministrasjonen som avgjør hvilke domstoler som skal ha permanent sikkerhetskontroll.

Sikkerhetstiltakene som beskrives i domstolloven § 132 a er nødvendige for å beskytte rettssaker og personene som er involvert i dem. Det er derfor viktig at alle som besøker en rettssal, respekterer sikkerhetsprosedyrene og følger anvisningene fra domstolleder og sikkerhetspersonell.