Institusjonens plikt og handlinger ved bruk av tvang

Virksomhetsledere har et overordnet ansvar for å initiere og opprettholde en kultur som verdsetter og praktiserer bruk av tvangsmidler kun som en siste utvei. Forankret i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, må ledelsen ta aktivt del i utviklingen av strategier som bygger på evidensbasert praksis og involverer alle interessenter, inkludert ansatte, pasienter og pårørende.

Kunnskapsbasert praksis:

Grunnlaget for en effektiv forebyggingsstrategi er å ta utgangspunkt i kunnskapsbaserte kjernestrategier. Disse strategiene, som er implementert internasjonalt, omfatter en helhetlig tilnærming til forebygging av tvang. Sentrale elementer inkluderer ledelse, datainnsamling og -bruk, kompetanseutvikling blant personalet, bruk av forebyggende verktøy, involvering av pasienten og pårørende, samt regelmessige oppfølgingsmøter.

Samhandling og evaluering:

Ledelsen må legge til rette for aktiv samhandling mellom ulike interessenter for å utvikle og implementere en plan for forebygging av tvang. Denne planen må være dynamisk og evalueres årlig for å sikre kontinuerlig forbedring og tilpasning til endrede behov og omstendigheter.

Datastøttet beslutningstaking:

En sentral del av ledelsens ansvar er å sikre at data om bruken av tvang brukes på en konstruktiv og ikke-straffende måte. Gjennom regelmessig innsamling og analyse av data kan ledelsen identifisere trender, risikoområder og områder for forbedring, og dermed styrke kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Forebygging av trusler og vold:

I tillegg til å forebygge bruk av tvangsmidler, må institusjonen også aktivt arbeide for å forebygge trusler og vold mot personalet. Dette inkluderer regelmessig risikovurdering, opplæring av ansatte i konflikthåndtering, og tilrettelegging for støtte og oppfølging av ansatte som utsettes for vold eller trusler.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post