Hva er kontradiksjon?

I rettsvesenet står prinsippet om kontradiksjon som en bauta, et ufravikelig fundament som sikrer rettferdighetens bærekraft. Dette prinsippet, som kaster sitt klare lys over sivilprosessen, krever at domstolen ikke feller en avgjørelse før partene har fått uttale seg, før de har hatt anledning til å avveie sine argumenter mot hverandre.

Tvisteloven, i sin § 11-1, understreker dette prinsippet, og hever det til en nødvendig standard i enhver rettslig vurdering. Dommeren kan ikke bygge sin konklusjon på en faktabasert grunnlag som partene ikke har hatt mulighet til å kommentere. Dette prinsippet styrker troen på rettssystemets objektivitet og dets evne til å sikre likebehandling.

Men kontradiksjon strekker seg også utover de nasjonale grensene og finner sin plass i det overnasjonale rettslig rammeverket. Den europeiske menneskerettskonvensjonen, spesielt artikkel 6 om rettferdig rettergang, inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven, krever at denne grunnleggende rettssikkerheten respekteres.

På den måten fungerer prinsippet om kontradiksjon som et bindeledd mellom den nasjonale og den internasjonale rettsordenen. Det er ikke bare et krav om prosedyremessig rettferdighet, men en grunnleggende garanti for individets rettigheter og verdighet i enhver rettssak.

Således er kontradiksjonsprinsippet mer enn bare en juridisk formalitet; det er hjertet av rettferdighetens pulserende rytme, som sørger for at ingen avgjørelser tas i det skjulte, ingen stemmer blir overhørt, og ingen rettigheter blir tråkket under foten. Det er et tegn på et rettssystem som hviler på fundamentet av likestilling, åpenhet og respekt for individets grunnleggende rettigheter.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post