Hva du bør vite om klage på advokater?

Advokater har et ansvar for å følge «Regler for god advokatskikk» i sin praksis. Dette inkluderer blant annet å handle i klientens interesse, holde seg oppdatert på juridisk praksis og ikke ta for høyt salær. Hvis du mener at en advokat har brutt de etiske reglene eller beregnet et for høyt salær, kan du sende inn en klage via Advokatklageordningen.

Hva kan du klage på? Det kan klages på to hovedområder: advokatens opptreden og advokatens salær. Dersom du mener at advokaten har opptrådt i strid med de etiske reglene, eller at salæret er for høyt, kan du sende inn en klage. Det er viktig at klagen inneholder en kortfattet og presis beskrivelse av hva du klager på.

Hva må klagen inneholde? Klagen må inneholde opplysninger som belyser hvorfor du mener at advokaten har brutt de etiske reglene, eller hvorfor salæret bør reduseres eller tilbakebetales. Du bør også legge ved dokumenter som belyser klagesaken, som for eksempel oppdragsbekreftelse, korrespondanse og timelister. Det er viktig å merke seg at klagen må sendes inn senest seks måneder etter at du ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, forholdene som klagen gjelder.

Hva kan du oppnå ved å klage? Dersom klagen fører frem, kan advokaten ilegges kritikk, irettesettelse eller advarsel, hvor advarsel er den strengeste reaksjonen. I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan salæret reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret. Dersom du vinner frem, kan du også få tilkjent sakskostnader.

Flere klagere/klage ved representant Det er mulig å opptre på vegne av flere klagere i en sak, men da må representanten ha fullmakt fra alle klagere. Representanten må laste opp fullmakten som vedlegg til klagen. Det er også mulig å la seg representere av en annen person i klagesaken.

Behandling av personopplysninger Disiplinærmyndighetene er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. Det er viktig å merke seg at advokaten anses løst fra sin taushetsplikt i klagesaken så langt dette er nødvendig for å opplyse saken. Hvis klagen er fremmet av andre enn advokatens klient, vil taushetsplikten overfor egen klient fortsatt gjelde.