Fra og med 1. april 2023 vil det være to nye lover som trer i kraft

Fra og med 1. april 2023 vil det være to nye lover som trer i kraft og som vil ha stor betydning for arbeidslivet og personer som trenger verge.

Den første loven er en endring i arbeidsmiljøloven, som vil føre til innstramming i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter vil bli opphevet, og retten til fast ansettelse styrkes. Dette vil gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak og inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Departementet vil også få forskriftshjemmel til å gi regler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og om tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse som avviker fra bestemmelsen i første ledd. Arbeidstilsynet vil få myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av reglene, og benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel.

Den andre loven som trer i kraft er en endring i vergemålsloven, som vil styrke den enkeltes rett til selvbestemmelse. Det vil tydeliggjøres at alminnelig vergemål er et frivillig støttetiltak, der vergen primært skal bistå personen som har verge, slik at han eller hun kan utøve sin rettslige handleevne i tråd med egne ønsker. Loven vil også gjøre flere endringer for å forenkle digital representasjon og bedre forutsetningene for effektiv kontroll med vergens økonomiforvaltning. Disse endringene vil også påvirke arveloven, finansforetaksloven, folkeregisterloven og voldserstatningsloven.

Det er viktig å merke seg at departementet vil ha mulighet til å gi nærmere overgangsregler til lovene. Det vil være nødvendig å holde seg oppdatert på disse reglene og forstå konsekvensene av endringene for å kunne tilpasse seg til de nye lovene.