Førstelagmannens rolle og saksfordeling

Førstelagmannen oppgaver inkluderer å fordele sakene mellom dommerne ved domstolen. Denne tildelingen sikrer en rettferdig og effektiv rettssakprosess.

Selv de dyktigste kan av og til måtte overlate oppgaven til andre. Hvis førstelagmannen har forfall, kommer stedfortrederen i aksjon. Den eldste av lagmennene eller øvrige dommere trer inn i rollen som førstelagmann. Dette midlertidige skiftet sikrer at prosessen forblir jevn, selv når førstelagmannen midlertidig er fraværende.

Førstelagmannen besitter også spesialmyndighet. De har rett til å bemyndige lagmennene til å utføre de forretningene som loven tillegger dem.

Når saksmengden blir komplisert, krever det en delikat balanse. Domstoladministrasjonen kan bestemme at lagmannsretten deles inn i avdelinger. I denne situasjonen får hver avdeling en leder, ofte en spesialisert lagmann. Førstelagmannen fortsetter å være den sentrale dirigenten og fordelingskraften, som fordeler sakene mellom avdelingene og dommerne.