Begrensninger i å påberope seg motpartens forlikstilbud

Begrensninger i å påberope seg motpartens forlikstilbud

Forlikstilbud i en prosess kan være en effektiv måte å løse en tvist på. Men det er viktig å være klar over reglene som gjelder når det gjelder å påberope seg eller nevne forlikstilbudet til motparten eller dennes advokat.

Som det fremgår av tvisteloven § 20-4, kan en advokat ikke uten motpartens samtykke påberope seg forlikstilbud som er fremsatt av motparten eller dennes advokat, eller nevne at disse har sagt seg villig til å forlike saken. Dette gjelder uansett om motparten eller dennes advokat har tatt slikt forbehold eller ikke.

Dette betyr at hvis en advokat mottar et forlikstilbud fra motparten eller dennes advokat, kan han eller hun ikke referere til dette i prosessen uten samtykke fra motparten. Dette er en viktig regel som skal beskytte motparten mot uønsket press og sikre en rettferdig prosess.

På den annen side har en advokat alltid adgang til å påberope seg forlikstilbud som han eller hun selv har fremsatt, så lenge det ikke er inngått avtale om noe annet. Dette betyr at advokaten kan bruke sine egne forlikstilbud i prosessen, så lenge de ikke avslører eventuelle forlikstilbud fra motparten eller dennes advokat.

Det er viktig å være klar over disse reglene når man vurderer å fremsette eller akseptere et forlikstilbud i en tvist. Som en advokat vil jeg alltid råde mine klienter til å være åpne og ærlige om sine forlikstilbud, samtidig som de respekterer motpartens rettigheter og beskyttelse i prosessen.

Les mer om tvisteloven og forlikstilbud her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_20#§20-4 https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/forlikstilbud-og-forhandlinger-i-en-sak/

 

 

Advokatens opptreden overfor retten

Advokatens opptreden overfor retten

Advokatens opptreden overfor retten er en viktig del av advokatens rolle i rettsvesenet. Advokater er der for å representere og forsvare sine klienter i retten, og de har derfor en viktig rolle å spille i å sikre at rettssystemet fungerer korrekt.

En av de viktigste aspektene av advokatens opptreden overfor retten er å opptre i henhold til prosesslovgivningen. Advokater er eksperter på loven, og det er deres ansvar å sikre at saken følger de rettslige prosedyrene og reglene som gjelder. Dette inkluderer blant annet å sørge for at dokumenter og bevis blir lagt frem på riktig måte, og at rettens beslutninger blir fulgt.

Det er også viktig for advokaten å vise respekt og høflighet overfor retten. Dette er en grunnleggende del av profesjonalitet, og det er viktig for å sikre at rettssystemet fungerer effektivt og rettferdig. Advokaten bør aldri være frekk eller respektløs overfor dommeren eller andre rettspersoner, og bør alltid oppføre seg på en måte som er i tråd med deres rolle som representant for klienten.

På samme tid, skal advokaten forsvare sin klients interesser ærlig, uten frykt og uten hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre. Dette betyr at advokaten skal være en pålitelig og lojal representant for sin klient, og at de skal forsvare klientens interesser så godt de kan. Advokaten bør også være åpen og ærlig overfor retten, og ikke holde tilbake informasjon som kan være til fordel for klienten.

Endelig har advokaten både rett og plikt til å utøve kritikk av retten i en sømmelig form. Dette betyr at advokaten kan komme med kritikk eller kommentarer om rettens avgjørelser eller prosedyrer, men at de må gjøre dette på en måte som er respektfull og høflig. Dette kan være en viktig del av å sikre at rettssystemet fungerer på en effektiv og rettferdig måte.


Advokaters uavhengighet


Advokaters uavhengighet

Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre oppdrag på en måte som er uavhengig og upåvirket av eksterne faktorer. Dette prinsippet sikrer at advokater kan gi objektive råd til klientene sine og handle i klientenes beste interesse. Det er flere grunner til at uavhengighet er […]

Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett


Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett

Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk. Begge rettsområdet handler om å beskytte menneskers rettigheter. For det andre involverer begge områdene mennesker som er sårbare eller utsatt på ulike måter. Barnerett handler om å beskytte barn, som er spesielt sårbare og avhengige av voksne for å ta vare på […]

I det 20. året


I det 20. året

Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart har praktisert som advokat i hele 20 år. Det var den 1. februar 2004 jeg startet som advokatfullmektig hos advokat Harald Hauso, og jeg har siden den gang hatt gleden av å jobbe med mange […]Viktig med ansvarsforsikring

ansvarsforsikring

Som en del av å være en ansvarlig advokat, er det viktig å ha en ansvarsforsikring på plass. En ansvarsforsikring er en forsikring som dekker eventuelle erstatningskrav som kan oppstå som følge av feil eller forsømmelser i advokatens yrkesutøvelse.

Kravet om ansvarsforsikring for advokater er nedfelt i Advokatforskriften § 8-1, som sier at advokaten skal være ansvarsforsikret mot erstatningskrav som retter seg mot hans yrkesutøvelse under hensyn til hans virksomhets art og omfang. Dette betyr at forsikringen skal dekke eventuelle erstatningskrav som oppstår som følge av advokatens yrkesutøvelse, og at forsikringen skal tilpasses advokatens arbeidsområde og antatt risiko for erstatningskrav.

Ansvarsforsikringen er viktig for å beskytte både advokaten og klientene. Hvis en klient skulle lide tap som følge av en advokats feil eller forsømmelse, kan klienten kreve erstatning fra advokaten. Hvis advokaten ikke har en ansvarsforsikring, kan dette føre til at klienten ikke får dekket sitt tap, og advokaten kan risikere å måtte betale erstatningen av egen lomme.

Det er derfor viktig at advokater sørger for å ha en tilstrekkelig ansvarsforsikring på plass. Forsikringen skal dekke erstatningskrav på en betryggende måte og sikre at advokaten ikke blir ruinert som følge av en feil eller forsømmelse i yrkesutøvelsen.

I tillegg til å ha en ansvarsforsikring, er det også viktig for advokater å ta sine yrkesmessige forpliktelser på alvor og sørge for å utføre arbeidet på en måte som oppfyller de høyeste standarder for profesjonalitet og etikk. Dette vil bidra til å redusere risikoen for erstatningskrav og sørge for at klientene får den beste mulige juridiske hjelpen.

 • All Post
 • Advokat Christian Wulff Hansen
 • Ukategorisert
Advokaters uavhengighet

 

Advokaters uavhengighet

21. mars 2023/

Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre oppdrag på en…

Read More

I det 20. året

 

I det 20. året

19. mars 2023/

Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart…

Read More

Første møtet med advokat

 

Første møtet med advokat

19. mars 2023/

Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært involvert i…

Read More

Betydningen av å ha et godt forhold til våre advokatkollegaer

Betydningen av å ha et godt forhold til våre advokatkollegaer

Som advokater har vi et ansvar for å ivareta klientenes interesser på best mulig måte. Men dette betyr ikke at vi skal overse betydningen av å ha et godt forhold til våre kollegaer. For å kunne jobbe effektivt og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet, er kollegial tillit og samarbeid avgjørende.

Advokater må alltid opptre med respekt og hensynsfullhet overfor andre advokater, selv om de representerer en annen part i en sak. Det er viktig å huske på at vi alle har samme mål om å sikre en rettferdig rettssak og å opprettholde integriteten til rettsvesenet.

Noen ganger kan det være utfordrende å opprettholde et godt forhold til en kollega når man jobber på motsatt side av en sak. Men det er viktig å huske at selv om vi representerer forskjellige klienter, deler vi samme faglige standarder og etikk. Vi bør alltid opptre på en måte som styrker tilliten og respekten mellom oss som kollegaer.

Det finnes imidlertid noen situasjoner hvor det kan være vanskelig å opprettholde kollegial tillit. For eksempel hvis en advokat opptrer på en uetisk måte eller bryter de faglige standardene. I slike tilfeller er det viktig å ta kontakt med advokatens disiplinærorgan og rapportere eventuelle brudd på de faglige standardene.

I sum, kollegial tillit er avgjørende for å sikre at rettssystemet fungerer effektivt og på en rettferdig måte. Som advokater bør vi alltid strebe etter å opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet og respekt i vårt forhold til våre kollegaer.

Kilder:

 • Lovdata, «Advokatforskriften,» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-12-15-1327/KAPITTEL_3-1#§15

 • Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Kan man henvende seg direkte til motparten hvis motparten har advokat? Som advokat har man en viktig rolle i å bistå klientene sine i deres saker, og det er derfor viktig å… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk. Begge rettsområdet… Read More Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More

  Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Kan man henvende seg direkte til motparten hvis motparten har advokat? Som advokat har man en viktig rolle i å bistå klientene sine i deres saker, og det er derfor viktig å… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk. Begge rettsområdet… Read More Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More

  Håndtering av klientmidler

  Håndtering av klientmidler

  Klientmidler er midler som advokater mottar på vegne av sine klienter. Dette kan være midler som er betalt for advokathonorarer, eller midler som skal forvaltes i forbindelse med en rettssak. Det er viktig å forstå hvordan klientmidler håndteres, da advokater har en spesiell forpliktelse når det gjelder å håndtere disse midlene på en ansvarlig måte.

  En advokat som blir bedt om å forvalte midler, har en plikt til å sørge for at disse midlene blir håndtert på en måte som er i klientens interesse. Dette inkluderer å holde midlene adskilt fra advokatens egen økonomi, og å sikre at midlene blir brukt på en måte som er i samsvar med klientens ønsker og behov.

  En viktig regel når det gjelder håndtering av klientmidler er at en advokat ikke skal motta eller håndtere midler som ikke har en navngitt kilde. Dette betyr at advokaten ikke kan motta kontanter eller andre midler som ikke kan spores til en bestemt kilde. Dette er en viktig sikkerhetsforanstaltning som beskytter klientene mot mulige økonomiske uregelmessigheter.

  Advokater har et spesielt ansvar når det gjelder håndtering av klientmidler, og dette ansvar omfatter også å holde klientene oppdatert på hvordan deres midler blir håndtert. Klienter bør alltid be om en detaljert oversikt over hvordan deres midler blir brukt og hva som skjer med eventuelle ubrukte midler etter at saken er avsluttet.

  Det er også viktig å merke seg at hvis en advokat bryter reglene for håndtering av klientmidler, kan dette få alvorlige konsekvenser for advokaten og hans eller hennes karriere. Dette kan inkludere disiplinære tiltak eller til og med rettslige konsekvenser, avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet på reglene.


  Advokat Christian Wulff Hansen 21 mars 2023 Advokaters uavhengighet Uavhengighet er en av de viktigste prinsippene for advokatvirksomhet. En advokat må kunne gi råd og utføre… Read More

  Advokat Christian Wulff Hansen 20 mars 2023 Fellestrekkene ved å jobbe med barnerett og med strafferett Selv om de to rettsområdene kan virke forskjellige, har de faktisk flere fellestrekk.
  Begge rettsområdet… Read More

  Ukategorisert 19 mars 2023 I det 20. året Tiden går fort når man har det travelt, og det er med stor takknemlighet jeg kan meddele at jeg snart… Read More

  Advokat Christian Wulff Hansen 19 mars 2023 Første møtet med advokat Å møte en advokat for første gang kan være en nervepirrende opplevelse, spesielt hvis du aldri har vært… Read More

  Ukategorisert 19 mars 2023 Om Advokat Christian Wulff Hansen Advokat Christian Wulff Hansen har et bredt spekter av klienter og oppdrag over hele Norge, spesielt… Read More

  Advokat Christian Wulff Hansen 18 mars 2023 Advokatens tillit og fortrolighet: Hva du bør vite før du velger din advokat Når man leter etter en advokat, er det viktig å finne noen man kan stole på. Advokater er avhengige av… Read More  Saker hvor advokaten selv kan bli innkalt som vitne

  Saker hvor advokaten selv kan bli innkalt som vitne

  Advokater spiller en viktig rolle i det rettslige systemet, og deres tjenester er ofte avgjørende for å oppnå en rettferdig utfall i en sak. Imidlertid kan det i noen tilfeller oppstå situasjoner hvor advokaten selv kan bli kalt som vitne i en sak de arbeider med. Dette kan skje når advokaten har personlig kunnskap om faktum som er relevante for saken.

  I slike tilfeller bør advokaten vise varsomhet med å motta verv som prosessfullmektig i saken, da det kan skape en interessekonflikt og påvirke advokatens nøytralitet og objektivitet. I tillegg kan det skape en uheldig situasjon dersom advokaten selv må forklare seg som vitne i en sak de har arbeidet med.

  Det er viktig å merke seg at en advokat ikke kan nekte å vitne i en sak hvor de har relevant informasjon, selv om de også arbeider som prosessfullmektig i saken. Advokater er også bundet av taushetsplikt, og det er viktig å respektere denne plikten selv om de blir kalt som vitne.

  I noen tilfeller kan det være vanskelig å unngå situasjoner hvor advokaten kan bli ført som vitne. I slike tilfeller bør advokaten alltid være åpen og ærlig om sin rolle og sine begrensninger, og samarbeide med klienten og retten for å finne en løsning som ivaretar alles interesser.

  Som klient bør du også være klar over risikoen for interessekonflikter dersom advokaten du arbeider med også kan bli ført som vitne i saken. Det kan derfor være lurt å velge en annen advokat dersom du er bekymret for dette.

  Les mer om advokater og vitneproblematikk her: https://lovdata.no/tema/advokatetikk https://www.advokatforeningen.no/etikk-og-advokatrolle/advokatetikk-og-uvildighet/advokaten-som-vitne/

  Rett til informasjon om ulike rettshjelpsordninger

  Rett til informasjon om ulike rettshjelpsordninger

  Som klient har man rett til å få informasjon om ulike rettshjelpsordninger fra sin advokat. Dette er en viktig plikt som advokater har for å sikre at deres klienter får den nødvendige hjelpen de trenger, uavhengig av deres økonomiske situasjon.

  En av de viktigste rettshjelpsordningene er offentlig rettshjelp, som er ment for personer med lav inntekt og begrensede ressurser. Offentlig rettshjelp kan dekke kostnader knyttet til advokathonorarer og rettsgebyrer, og kan dermed bidra til å gjøre det lettere for personer med lav inntekt å få tilgang til rettferdighet.

  En annen viktig rettshjelpsordning er rettshjelpforsikring, som er en forsikring som dekker kostnader knyttet til juridisk hjelp. Denne forsikringen kan kjøpes av enkeltpersoner eller bedrifter, og kan være spesielt nyttig for de som ønsker å unngå høye kostnader ved rettstvister.

  Som klient bør man være klar over disse ulike rettshjelpsordningene, og man bør be sin advokat om å gi mer informasjon om dem. På denne måten kan man sikre at man får den hjelpen man trenger, uavhengig av ens økonomiske situasjon.

  Det er viktig å merke seg at det kan være begrensninger knyttet til disse rettshjelpsordningene, og man bør derfor undersøke grundig hva som er tilgjengelig og hva som er dekningene før man tar en beslutning om hvilken rettshjelpsordning som er best for en selv.

  Alt i alt er det viktig at advokater oppfyller sin plikt til å gi informasjon om rettshjelpsordninger til sine klienter, slik at de kan ta informerte valg når det gjelder sin juridiske situasjon. Dette vil bidra til å sikre at alle har lik tilgang til rettferdighet, uavhengig av deres økonomiske situasjon.

  Advokatens henvendelser til tredjeparter

  Advokatens henvendelser til tredjeparter

  Som advokat kan det være nødvendig å innhente opplysninger fra tredjeparter som kan være relevante for en sak. Dette gjelder både når det gjelder vitner og sakkyndige. Imidlertid er det viktig å være klar over reglene som gjelder for slike henvendelser.

  Ifølge tvisteloven § 22-2 har en advokat adgang til å henvende seg til enhver tredjemann som kan tenkes å ha opplysninger å gi av betydning for en sak, uansett om vedkommende allerede er oppgitt av motparten som vitne. Dette betyr at en advokat kan kontakte vitner som kan ha informasjon som er relevant for saken.

  Imidlertid bør en advokat være forsiktig med å kontakte vitner som har særlig tilknytning til motparten, uten å varsle motpartens advokat på forhånd. Dette skyldes at slike vitner kan ha en interesse i å støtte motparten, og deres forklaring kan dermed være preget av dette.

  Når det gjelder sakkyndige, er det vanligvis best å henvende seg til dem gjennom retten i sivile saker. Dette sikrer at retten kan regulere kontakt mellom partene og sakkyndige, og at det ikke oppstår misforståelser eller konflikter. Imidlertid kan en advokat direkte henvende seg til en sakkyndig hvis det er nødvendig og hvis en henvendelse gjennom retten byr på vanskeligheter.

  I alle tilfeller må retten og motparten informeres om henvendelsen, og svaret må også meddeles. Dette er viktig for å sikre at begge parter har lik tilgang til informasjonen som er samlet inn.

  Det er viktig å følge reglene som gjelder for kontakt med vitner og sakkyndige, for å sikre en rettferdig og transparent prosess. Som advokat vil jeg alltid råde mine klienter til å handle i tråd med disse reglene, samtidig som de jobber for å sikre best mulig utfall for sin sak.

  Les mer om tvisteloven og kontakt med vitner og sakkyndige her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_22#§22-2 https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/vitner-i-en-sak/

  Hva du trenger å vite om salærberegning?

  Hva du trenger å vite om salærberegning?

  Salærberegning er en viktig del av advokattjenester, men det kan være vanskelig å forstå hvordan det fungerer og hva som er lovlig. I dette innlegget vil jeg gå gjennom noen av de viktigste prinsippene for salærberegning, og hva du som klient har rett til å vite.

  Det første prinsippet er at klienten har rett til å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Dette betyr at advokaten må gi deg en detaljert oversikt over hva salæret er basert på, og hvordan det er beregnet. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten. Dette betyr at hvis oppdraget var enkelt og tok kort tid å fullføre, bør salæret også være lavere.

  En annen viktig regel er at en advokat ikke kan inngå avtale med klienter om at han eller hun skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand. Dette betyr at advokaten ikke kan ta betalt basert på hvor mye penger klienten får i erstatning eller andre former for vederlag. Dette er for å sikre at advokaten er uavhengig og ikke påvirkes av sakens resultat.

  Unntak fra denne regelen kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige forskrifter hjemler slik adgang. Dette betyr at det kan være spesielle situasjoner der det er lovlig å ta betalt basert på sakens resultat, men dette er sjeldent og krever at det er klare regler som tillater det.

  En annen viktig regel er at en advokat ikke kan inngå avtale med klienter om å motta salær i form av aksjer eller andre eierandeler i selskap hvor aksjenes eller andelenes verdi vil bli påvirket av resultatet i saken. Dette er for å sikre at advokaten ikke påvirkes av sakens resultat og at klientens interesser alltid er prioritert.

  Hvis en advokat krever forskuddsbetaling av salær og/eller utlegg, må slik betaling ikke overstige det beløpet som etter rimelig skjønn vil kunne medgå til å dekke salær og utlegg. Dette betyr at advokaten ikke kan kreve et urimelig høyt beløp for arbeidet som skal gjøres.

  Forholdet mellom advokat og klient

  Forholdet mellom advokat og klient

  Forholdet mellom en advokat og klienten er preget av et spesielt ansvarsforhold og har strenge regler som må følges. I dette blogginnlegget skal vi se på noen av disse reglene.

  Ifølge reglene skal en advokat ikke påta seg oppdrag uten en direkte anmodning fra klienten eller fra en annen advokat på klients vegne. I tillegg må en advokat undersøke identiteten til klienten eller mellommannen før de påtar seg oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon. Advokaten må gi råd til klienten og ivareta hans eller hennes interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.

  Det er også viktig å merke seg at en advokat skal søke å oppnå minnelige ordninger i den grad klientens interesser tilsier det. En advokat bør heller ikke påta seg et oppdrag når han eller hun mangler den nødvendige kompetansen, med mindre de kan samrå seg med en kvalifisert kollega. En advokat bør heller ikke påta seg nye saker dersom hans eller hennes øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke kan behandles med rimelig hastighet.

  Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag, bør klientens samtykke innhentes.

  En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker det, med mindre det viser seg at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken eller ikke betaler for arbeidet som er utført.

  En advokat har også rett til å nekte å utlevere dokumenter som han eller hun har fått i sin besittelse i forbindelse med et oppdrag så lenge klienten ikke har dekket advokatens tilgodehavende for utlegg og salær i vedkommende sak.

  Til slutt skal en advokat frasi seg et oppdrag hvis de får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger, og klienten ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen.

  Det er viktig å forstå disse reglene og følge dem for å opprettholde et godt forhold mellom advokaten og klienten og sikre en rettferdig behandling av saker.

  Her er noen eksterne linker som kan være nyttige for å lære mer om advokat-klient-forholdet:

  1. https://www.advokatforeningen.no/